TÜRKÇİMENTO sektör çalışanlarına yönelik olarak hem teknik, hem uygulamalı hem de kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenler.

Eğitimlerin amacı;  özellikle sektörel sürdürülbilirlik için yönetimlerde sistem ve otokontrol mekanizması oluşturma, girdilerde alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımı, proseslerde ve enerji tüketiminde  verimlilik, ürünlerde kalite, çevresel uyum, mavi ve beyaz yaka çalışanlarımızda tecrübe ve birikim oluşturma, yeni teknolojilerin paylaşımı ve mevzuatlara azami uyum yönünde farkındalık çalışmaları yapmaktır.

TÜRKÇİMENTO AKADEMİ Eğitimleri resmi duyurularında belirtilen yerde ve şekli ile sınıf içi veya çevrim içi olarak sektör fabrikalarına yönelik düzenlenir. Ar-Ge Enstitüsü tarafından uygulamalı olarak verilecek eğitimler Ar-Ge Enstitüsü Binası’nda (1605.Cad, Dilek Binası, Cyberpark, Bilkent, Ankara) gerçekleştirilir.  Bunun yanında fabrikaların taleplerine göre fabrikalarımızda da yerinde eğitimler verilebilmektedir.

Birlik olarak fabrikalar arası iletişimin önemli olduğunu ve sektör çalışanlarımızın eğitimler/ toplantılar ile bir araya gelerek sorunlarının üstesinden geleceğini biliyoruz. Yıllar boyu sürecek iletişim ve etkileşimlerin ise yüz yüze gerçekleştirilen etkinliklerle oluştuğunun farkındayız.

Birliğimiz Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçtiğiniz takdirde sertifikanız yeniden tarafınıza gönderilecektir.

TÜRKÇİMENTO Eğitim ve Etkinlik Takviminde yer alan her eğitimin duyurusu ilan edilmiş olan tarihinden önce duyuruya çıkar, bu kapsamda fabrikalara iletilmiş olan duyurularda yer alan iletişim bilgilerine kayıtların bildirilmesi gerekmektedir.

Eğitim tarihlerine ilişkin değişiklik duyurusu ilan edilmiş olan eğitim tarihinden 1 ay önce fabrikalara resmi yazı ile iletilir. Bu değişiklik aynı zamanda web sitesinde yer alan eğitim takviminde de yer alır.

Talep edilmesi halinde prosesi yakın sanayi kuruluşlarına da eğitim verilebilir. Ayrıca üniversite öğrencileri için de zaman zaman mesleki derslerine takviye amaçlı seminerler düzenlenebilir.

Evet, yurt dışına eğitim çalışmaları mevcut. Gelen talepler değerlendirilerek yurtdışındada eğitim talepleri karşılanabilmektedir.

TÜRKÇİMENTO etkinlik ve etkinlik takvimi kapsamında yer alan eğitimler bir önceki tüm yıl gerçekleşen eğitimlerinden alınan geri dönüşlere ve üye işletmelerin Birliğe ilettiği talepleri doğrultusunda belirleniyor.

Evet açılabiliyor, üye işletme talebini TÜRKÇİMENTO'ya iletiyor. Gerekli değerlendirmelerin ardından ilgili eğitimin talep görme durumu üye işletmelere resmi yazı ile soruluyor. Katılımcı sayısı eğitime göre yeterli sayıda olur ise eğitimin en erken 1 ay sonra olmak üzere eğitim tarihini de içeren eğitim yazısı üye işletmelere iletiliyor.

Hayır değildir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde eğitmenler tedarikçi firma teknik yetkililerinden de seçilebilmektedir.

TÜRKÇİMENTO AKADEMİ yıllık eğitim takviminde yer almayan teknik, kişisel gelişim ve yönetim sistemleri eğitimleri için egitim@turkcimento.org.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir. Takvimde yer almayan ancak portföyde bulunan eğitimler sadece sektöre yönelik olarak değil talep eden tüm kurumlara özel olarak düzenlenebilmektedir. Sektörde tecrübeli eğitmen kadrosu ile Birliğimiz EÇKA işletmesi gerekli programlamayı yaparak tarafınıza dönüş sağlayacaktır.

Çimento sektörü, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemlerinin gerçekleştiği özgün bir prosestir. Bu özelliği ile çimento üretimi döngüsel ekonomi prensiplerini uygular.

Atık yakan fabrikalar için baca gazı emisyon sınır değerleri Avrupa Birliği sınır değerleri ile aynıdır. Atıkların çimento fabrikalarında beraber yakılması durumunda, Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak hazırlanan çevre emisyon sınır değerleri geçerlidir. Emisyonlar sınır değerlerin altında olduğu zaman “çevre ve insan sağlığı” korunuyor demektir.

Türk çimento sektörü, günümüzde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atık olarak kabul edilen 850’den fazla farklı malzemenin ancak 250 kadarını alternatif yakıt ve alternatif hammadde olarak geri kazanmaktadır. Nükleer atıklar, bulaşıcı tıbbi atıklar, bataryalar ve ön işlemden geçmemiş karışık belediye atıkları gibi malzemelerin çimento sanayinde kullanımı mümkün değildir.

Belediye katı atıklarının (çöpler) belediye katı atık sahalarında kurulacak biyolojik kurutma sistemlerine sahip ön işleme tesislerinde işlenmesi ile “atıktan türetilmiş yakıt” üretilir. Bu tesisleri belediyeler veya özel iştirakler kurabilir. Geri kazanılabilir malzemelerin satışından gelir edilir. Geri dönüşümü mümkün olmayan plastik, kağıt, karton, tekstil gibi malzemeler ve organik içerik kurutulur ve çimento sektöründe alternatif yakıt olarak kullanılır.

Evet. Ülkemizde sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin çatı bir yönetmelik ve yönetmelik yükümlülüklerine ilişkin izleme/raporlama ve doğrulama/doğrulayıcı kuruluşlara ilişkin tebliğler yayınlanmıştır. Bu kapsamda, çimento fabrikaları, her yıl düzenli olarak izleme, raporlama ve doğrulama sürecine tabidir. Çimento fabrikaları “İzleme Planları” hazırlar, “İzleme Planlarının” onaylanmasını takiben her yıl 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen emisyonlarını içeren “Doğrulanmış Emisyon Raporlarını” Bakanlığa sunar.

Vardır. Yönetmelikle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)” 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir ton ya da daha fazla kendi halinde ya da karışım içerisinde üretilen ya da ithal edilen maddelerin 31.12.2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekmektedir. Kayıt işlemi yapılmayan maddeler bu tarihten sonra piyasaya arz edilemeyecektir. Maddenin kayıt ettirilmesi için madde ile ilgili bilgilerin (test verileri, literatür, vs.) Bakanlığa sunulması gerekmektedir.

KKDİK Yönetmeliği ile amaçlanan;

  • İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak

  • Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici, imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak

  • Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak

  • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmektir. Ör. QSAR ve read across.

Kayıt (Registration): Yılda 1 ton ya da daha fazla kendi halinde ya da karışım içerisinde üretilen ya da ithal edilen maddeler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt işleminin yapılmaması durumunda, madde piyasaya arz edilemeyecektir.

Değerlendirme (Evaluation): Kaydı yaptırılmış tüm madde dosyaları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tarafından kayıt yükümlülükleri yönünden değerlendirilecektir.

İzin (Authorisation): İzin aşaması bazı kimyasalları kapsamaktadır. İzin, kullanılacak veya piyasaya sürülecek çok tehlikeli kimyasallar, KKDİK Tüzüğü Ek 14’te yer alan “İzne Tabi Maddeler Listesi”nde ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınması zorunludur.

Kısıtlama (Restriction): Bazı kimyasal maddelerin kullanımı ve/veya pazara sürülmesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kısıtlanabilir veya tamamen yasaklanabilir.

Kaydı yaptırılacak maddelerin kimlik bilgileri, kullanım yeri ve alanı, ön-Madde Bilgisi Değişim Forumu (ön-MBDF)’nu Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden Bakanlık sistemine iletilmelidirler. Ön-MBDF kayıt işlemi 31.12.2020 tarihine kadar sisteme girilmelidir.

Çimento Sektörü için önem arz eden torbalı çimentolarda Cr (VI)’nın 2 ppm altına indirilerek piyasaya arz edilmesi, ilgili yönetmeliğin Ek 17’sinde madde 47’de tanımlanmıştır. 

İlgili madde, Yönetmeliğin 66. Maddesinde belirtildiği şekilde 31.12.2021 tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır.

Ayrıca, KKDİK kapsamında işletmeler Yönetmeliğin Ek 18’inde nitelikleri tanımlanmış olan “Kimyasal Güvenlik Uzmanı”nın kimyasal güvenlik raporunu imzalaması gerekmektedir.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF); zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir. Güvenlik Bilgi Formu (Safety Data Sheet) Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdadır:

• Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,

• Zararlılık tanımlanması,

• Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,

• İlk yardım önlemleri,

• Yangınla mücadele önlemleri,

• Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,

• Elleçleme ve depolama,

• Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,

• Fiziksel ve kimyasal özellikler,

• Kararlılık ve tepkime,

• Toksikolojik bilgiler,

• Ekolojik bilgiler,

• Bertaraf etme bilgileri,

• Taşımacılık bilgisi,

• Mevzuat bilgisi,

• Diğer bilgiler

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

Bu bölüm, güvenlik bilgi formunda madde veya karışımın nasıl tanımlanacağı ve belirlenmiş ilgili kullanımlar, madde veya karışımın tedarikçisinin adı ve acil durum iletişim bilgileri dahil madde veya karışımın tedarikçisinin irtibat bilgileri yer alır.

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

Bu bölümde madde veya karışımın zararları ve zararlarla ilgili uygun uyarı bilgileri tanımlanır

3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Bu bölüm, safsızlıklar ve kararlaştırıcı katkı maddeleri dahil madde veya karışımın içeriğinin kimyasal niteliğini tanımlar. Yüzey kimyasına dair uygun ve mevcut güvenlik bilgileri belirtilir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Bu bölüm, eğitim almamış müdahale eden kişi tarafından anlaşılabilecek ve karmaşık ekipman kullanımı ve çok fazla ilaç tedavisi olmaksızın yapılabilecek şekilde ilk müdahaleyi tanımlar. Tıbbi yardım gerekliyse, bilgiler bunun aciliyetini de içerecek şekilde belirtir.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

Bu bölüm madde ya da karışımın neden olduğu ya da bir madde ya da karışımın etrafında çıkan bir yangını söndürmeye yönelik şartları belirtir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

Bu bölüm, insanlar, eşyalar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya minimize etmek için dökülme, sızıntılar ve yayılmaya karşı yapılması gereken uygun müdahaleleri kapsar. Dökülme hacminin zarar üzerinde önemli etkiye sahip olduğu durumlarda, büyük ve küçük dökülmelere karşı yapılacaklar ayrılır. Kontrol altında tutma ve kurtarma prosedürleri farklı uygulamaların gerekli olduğunu gösteriyorsa bunlar güvenlik bilgi formlarında belirtilir

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Güvenlik bilgi formunun bu bölümü, güvenli elleçleme uygulamaları hakkında tavsiyeler içerir. Yönetmelikte belirtilen tanımlanmış kullanımlar ve madde veya karışımın özelliklerine uygun önlemler vurgulanır. Bilgiler, insan sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunmasıyla ilgilidir. İşverene, 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre çalışma usulleri ve örgütsel önlemleri tasarlamasında yardımcı olur. Bu bölümde verilen bilgilere ek olarak, ilgili bilgiler güvenlik bilgi formu başlık 8’de de bulunabilir

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Geçerli mesleki maruz kalma sınır değerlerini ve gerekli risk yönetimi önlemlerini açıklar.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Bu bölüm, ilgili ise, madde veya karışıma ilişkin ampirik bilgileri açıklar. Bu bölümdeki bilgiler, madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlıdır.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

Bu bölüm, madde veya karışımın kararlılığını ve uygun olan durumlarda kullanılan test yöntemlerine atıfı da içererek belirli kullanım koşullarında ve ayrıca çevreye yayılması halinde zararlı reaksiyonların oluşma olasılığını açıklar. Belirli bir özelliğin geçerli olmadığının veya belirli bir özelliğe dair bilgilerin mevcut olmadığının belirtilmesi halinde, nedenleri açıklanır.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Bu bölüm temel olarak sağlık uzmanları, mesleki sağlık ve güvenlik uzmanları ve toksikologlar tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Çeşitli toksikolojik (sağlık) etkilerin kısa ancak tam ve anlaşılabilir açıklaması ve bu etkileri saptamak için kullanılan mevcut bilgiler, uygun olduğu yerlerde toksikokinetik, metabolizma ve dağılımı da içeren bilgiler sağlanır. Bu bölümdeki bilgiler, madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlı olmalıdır.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Bu bölüm, madde veya karışımın çevreye yayıldığı yerlerde çevresel etkisinin değerlendirilmesi için sağlanan bilgileri açıklar. Belirli bir özelliğin geçerli olmadığının veya belirli bir özelliğe dair bilgilerin mevcut olmadığının belirtilmesi halinde, nedenleri belirtilir. Biyobirikim, kalıcılık ve bozunabilirlik hakkında bilgiler, karışımdaki her ilgili madde için, mevcut ve uygun olduğu hallerde verilir. Ayrıca maddelerin ve karışımların bozunmasından doğan zararlı dönüşüm ürünleri için de bilgi sağlanır.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Bu bölüm, güvenli ve çevresel olarak tercih edilen atık yönetimi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olmak amacıyla madde veya karışımın ve/veya ambalajının uygun atık yönetimi için bilgileri atık mevzuatı kapsamında açıklar. Atık yönetimi faaliyeti gerçekleştiren kişilerin güvenliğiyle ilgili bilgiler, güvenlik bilgi formu Bölüm 2 Başlık 8’de verilen bilgileri tamamlar.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Bu bölüm, güvenlik bilgi formu başlık 1’de belirtilen maddeler veya karışımların karayolu, demiryolu, deniz, kıta içi su yolları veya havayolu ile taşınması için temel sınıflandırma bilgilerini sağlar. Bilginin mevcut olmadığı veya uygun olmadığı durumlarda, bu durum belirtilir.

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

Bu bölüm, güvenlik bilgi formunda halihazırda belirtilmemiş madde veya karışım hakkındaki diğer mevzuat bilgilerini verir.

16. DİĞER BİLGİLER

Bu bölüm, güvenlik bilgi formunun hazırlanmasıyla ilgili bilgileri açıklar. Güvenlik bilgi formunun revizyonlarına dair bilgiler dahil, güvenlik bilgi formu başlık 1 ila 15 arasında yer almayan diğer bilgileri kapsar. Yönetmelik ve Ekleri için tıklayınız.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” 11 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” 11 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile tehlikeli madde ve karışımların sınıflandırmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin kurallar belirlenmiştir. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği, Birleşmiş Milletler’in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile 7 tehlike sembolünün yerine, 9 tane yeni tehlike sembolü kullanılmaya başlanmıştır. Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddeler için 1 Haziran 2015, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihi ile yeni yönetmelik kapsamında sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülükleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda sınıflandırılması gerçekleştirilen klinkerin sınıflandırma bilgileri Bakanlık sistemine girişi yapılarak kaydı gerçekleştirilmiştir. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve ekleri için tıklayınız. 

Yok. Türkiye’de İklim Değişikliği Kanunu henüz yayımlanmadı.

Yok. Türkiye’de Emisyon Ticaret Sistemi henüz yürürlükte değil.

İstatistik verilerimiz Rekabet Kurumu Kuralları gereği, 2 ay eskitmeli olarak yayınlanmaktadır. Dolayısıyla verilerin en güncel hali web sitemizde yer almaktadır.İstatistik verilerimiz Rekabet Kurumu Kuralları gereği, 2 ay eskitmeli olarak yayınlanmaktadır. Dolayısıyla verilerin en güncel hali web sitemizde yer almaktadır.

İstatistiklerde kullanılan verilerde ton cinsi kullanılmaktadır.

Beton yollar, asfalt yollara göre çok daha uzun proje ömürler için tasarlanır.

Farklı tiplere göre küçük farklar olabilmekle birlikte beton yollar genellikle 25-30 yıl boyunca büyük bakım-onarıma ihtiyaç duymaksızın hizmet verebilir.

Özellikle ülkemiz gibi çimento ve hazır beton sektörlerinin gelişmiş olduğu ve petrol ithal eden ülkelerde beton yolların ilk yapım maliyetleri asfalt yollardan yüksek değildir. Örnek olarak, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yolların ilk yapım maliyeti aynı trafik, çevre-iklim ve zemin koşullarında Bitümlü Sıcak Karışım (BSK-asfalt) yollardan ortalama olarak % 10 daha düşüktür. Servis ömrü boyunca yapılacak bakım-onarım masrafları da düşünüldüğünde bu oran çok daha artmaktadır.

Beton yollar servis ömrü boyunca asfalt yollara göre çok daha az bakım-onarım gerektirir. Bu nedenle, uzun dönem (yaşam döngüsü) maliyetleri de asfalt yollara göre çok daha düşüktür.

Uluslararası yol otoriteleri ve laboratuvarları tarafından yapılan çalışmalara göre beton yollar ortalama 100 km ‘de 0,45 litre yakıt tasarrufu sağlar. Böylece hem daha az yakıt tüketimi hem de daha düşük CO2 emisyonu sayesinde çevresel etkisi daha azdır.

Ülkemizde hem otoyol-Devlet ve İl Yollarında bölünmüş yollarda kullanılan Beton yol tipleri için hem de yerel yönetimlerin -kırsal kesim yol ağında, kırsal kesim yolları için kullanılan beton yol tipleri için ilgili kamu kurumları ve Bakanlıklar tarafından yayımlanmış Beton Yollar Teknik Şartnameleri mevcuttur. Tüm dokümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.

Yollarda kullanılan betonun tüm bileşenleri konvansiyonel beton ile aynı olup, bileşenlerin kullanım miktarları, oranları karışım oranları farklılıklar göstermektedir. Ülkemizdeki tüm hazır beton santralleri yollarda kullanılan betonu rahatlıkla üretebilmektedir.

TÜRKÇİMENTO Ülkemizde yol üstyapılarında rekabetin oluşturulması ve böylece kamu yararı sağlanması amacıyla beton yollar konusunda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Akademisyenler ve alanında uzman personeller ile ilgililer için brifing ve seminerler düzenlemekte, beton yollarla ilgili yayın çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca, uzman personeller ile yurt içi ve yurt dışı beton yol uygulamalarında danışmanlık hizmeti sağlamakta olup ihtiyaç duyulan her anda yurt içinde kamu kurumlarının beton yol uygulamalarına yerinde ücretsiz teknik destek sağlamakta ve uzun süreli tecrübelerle elde edilen bilgi birikim, tecrübelerini paylaşmaktadır.

Beton bariyerler çarpma esnasında oluşan darbe etkisini soğurarak aracın güvenli bir şekilde şeridine dönmesini sağlar. Bu yönüyle, beton bariyerler aracın karşı şeride geçmesini engelleyerek ikincil kazaların oluşumunu önler. Tüm teknik üstünlüklerinin yanı sıra, beton bariyerler uzun ömürlü olup, 50 yıla varan servis ömürleri boyunca çok az bakım-onarıma ihtiyaç duyarlar. Sağlamış olduğu avantajlar nedeniyle başta İrlanda ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede bölünmüş yollarda orta refüjlerde beton bariyer kullanımı yasal olarak zorunludur.

Beton bariyerler hem ulusal hem de uluslararası yol otoriteleri tarafında kabul edilen EN 1317 standardına uygun bir şekilde imal edilip, aynı standartta belirtilen yöntemler ile çarpışma testlerine tabi tutulurlar. Testleri başarıyla geçen beton bariyerler CE belgesi almaya hak kazanırlar.

Beton bariyerler, sürekli düz bir yüzeye sahiptir ve çarpma esnasında motosikletlinin bariyer altından kaymasına izin vermez. Çarpma enerjisini soğurarak darbe etkisini geniş alana yayar ve sürücüyü şeridine döndürür. Çelik bariyerlerde bulunan dikmeler beton bariyerlerde olmadığı için üzerine düşen motosikletliye zarar vermez. Çarpmadan kaynaklı olarak keskin ve sivri uçlu deformasyonlara sebep olmadığı için motosikletlilerin hayatını kurtarır.

ABD’de 951 motosiklet kazasında yapılan incelemelerde çelik bariyerlerde motosikletli kasklı bile olsa ağır yaralanma ihtimalinin beton bariyerden 1.4 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde ABD yol otoriteleri tarafından yapılan bir çalışmada çelik bariyer yerine beton bariyer kullanımının motosikletliler için ölüm riskini % 36 azalttığı tespit edilmiştir. Bu sayede beton bariyerler motosikletliler için en güvenli sistemler olup, tüm dünyada özellikle bölünmüş yollarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Her geçen gün kalabalıklaşan şehirler, yoğunlaşan trafik ve hızlı şehirleşme gürültü kirliliğini beraberinde getirmektedir. Gürültü kirliliği, insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir. Gürültü kirliliğinin en büyük kaynaklarından birisi ise trafik gürültüsüdür. Trafik gürültüsünü en aza indirmek için kullanılan pek çok çözüm bulunmakla birlikte, Gürültü Bariyerleri yaygın olarak tercih edilen bir çözümdür. Gürültü bariyerlerinde beton kullanılması oldukça yaygın bir uygulamadır., alüminyum veya kompozit malzemelerden yapılabilmektedir.

Beton gürültü Bariyerleri, 50 yıla varan uzun ömrü, servis ömrü boyunca düşük bakım-onarım gerekliliği gibi üstünlükleri ile ön plana çıkmaktadır. Buna ek olarak, Beton Gürültü Bariyerleri trafik gürültüsünü en aza indirmede üstün performansa sahiptir. Beton Gürültü Bariyerleri yangına karşı dirençlidir ve geri dönüştürülebilir. Betonun istenen şekilde dökülerek farklı tasarımlara izin vermesi de önemli bir avantajdır. Sahip olduğu avantajlar sebebiyle Beton Gürültü Bariyerleri dünyada pek çok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.