TÜRKÇİMENTO, Türk çimento sektöründe daha kaliteli ürün, daha verimli hizmet anlayışı ile sektörel sorunlara toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı çalışma anlayışı ile çözüm bulmak amacıyla 1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.

  • Üyelerine, araştırma geliştirme, analiz, kalite kontrol, hammadde,enerji, çevre yönetim sistemleri, insan kaynakları ve eğitim hizmetleri için çözümler üretmek, yasal ve idari düzenlemeler için girişimlerde bulunmak,

  • Ar-Ge, uluslararası işbirliği, yönetim sistemleri,sertifikasyon, sektörel veri derleme ve mevzuat uygulamalarında kamu sektörü, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  • Çimento ve betonun kalitesini, yeni ürün ve yeni kullanım alanlarını geliştirerek üretimi artırmak ve inşaat sektörüne katkı sağlamak,bunun için ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek,

  • Sektörün sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde atık bertarafı ve alternatif hammadde kullanımı, enerji verimliliği vb. konularında öncü çalışmalar yapmak,

  • 1972 yılından beri üye olduğu Avrupa Çimento Birliği 'nde (CEMBUREAU), 2009 yılından bu yana Avrupa Beton Kaplamaları Birliği’nde (EUPAVE), 2005 yılından bu yana Yapı Ürünleri Federasyonu'nda (YÜF) Türk çimento sektörünü temsil etmek,

  • Arap, Çin ve Hindistan Çimento Üretici Birlikleri ile işbirliği protokolleri kapsamında faaliyetler yürütmek, benzer ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile temaslarda bulunmaktır.

Bu hizmetleri, bünyesinde yer alan, EÇKA (Eğitim, Çevre ve Kalite iktisadi İşletmesi) ile KÇK (Kalite ve Çevre Kurulu iktisadi İşletmesi) vasıtasıyla gerçekleştirir. TÜRKÇİMENTO tarafından 1978 yılında çimento ve benzeri malzemelerin deney ve araştırmaları kapsamında bir “Mükemmeliyet Merkezi” olarak kurulan TÜRKÇİMENTO Laboratuvarları, 1995 yılında “Çimento ve Beton Araştırma-Geliştirme Enstitüsü’nün oluşturmasıyla ivme kazanmıştır. AR-GE Enstitüsü ile sektörün inceleme, analiz ve araştırma ihtiyacına yanıt veren TÜRKÇİMENTO, sektörünün ihtiyacı olan eğitim gereksinimlerini de titizlikle karşılamaktadır.

Son 30 yılda çimento-beton üretici ve kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişleten AR-GE Enstitüsü, bünyesinde oluşturduğu “Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları” ile 2003 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyonunu tamamlayarak Türkiye’de ve yurtdışında “CE” belgesi veren belgelendirme kuruluşlarına hizmet vermektedir.

Eğitim, Çevre, Kalite ve Araştırma (EÇKA) İktisadi İşletmesi

AR-GE ENSTİTÜSÜ

TÜRKÇİMENTO Laboratuvarları, çimento ve benzeri malzemelerin deney ve araştırmaları kapsamında Mükemmeliyet Merkezi oluşturmak amacıyla UNIDO projesi ile 1978 yılında kurulmuştur.

Ar-Ge Enstitüsü 40 yıllık tecrübesiyle, personel kadrosu ve laboratuvar olanaklarını genişleterek çimento-beton üretici ve kullanıcılarına; tarafsızlık ilkesiyle kalite kontrol çalışmaları, kalibrasyon, araştırma geliştirme çalışmaları, test hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK);

2003 yılında Deney Laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025

2006 yılında Kalibrasyon Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025

2017 yılında Yeterlilik Deneyleri TS EN ISO/IEC 17043

akreditasyon belgelerini alan Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları Türkiye ve yurtdışına hizmet vermektedir.

TÜRKÇİMENTO Ar-Ge Enstitüsü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak deneysel tecrübelerin de birikimi ile dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte, laboratuvarlarını geliştirip kapasitesini genişleterek en iyi hizmeti sunmayı amaç edinmektedir.

Farkımız;
* Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak test ve kalibrasyon hizmetinin sunulması,
* Akredite, doğru ve seri analiz hizmeti,
* Geniş akreditasyon kapsamı ile uluslararası kabul gören hizmetler,
* Ulusal/Uluslararası standartlara veya işletme içerisinde geliştirilmiş metotlar ile analiz hizmeti,
* Yurtdışı ve yurtiçi karşılaştırma çalışmalarına katılım ile kalitede güveni sağlamlaştırmak ve sektör ihtiyaçlarına yönelik yeni kapsam genişletme hedefleri ile yeni cihaz yatırımlarının planlanması,
* Müşteri gizliliği,
* Güncel yönetmelik ve mevzuatların takip edilmesi,
* Özel yazılım ile analiz ve test raporlarının hazırlanması,
* Ar-Ge Merkezleri ve Üniversiteler ile güçlü işbirliği,
* Laboratuvarlar Arası Test Programı (LTP) düzenlenmesi,
* Yüksek çevre bilinci ile laboratuvar atıklarının güvenli şekilde bertaraf edilmesi.

Enstitümüz tarafından yapılan özel analizler;
* Klinker Mikroyapı Analizleri
* XRD Rietveld Metodu
* Pişme Testi
* Öğütülebilirlik (Bond İndeksi)
* Baca Gazı Emisyon Analizleri

KALİTE KONTROL BAĞIMSIZ DENEY LABORATUVARLARI (KKBDL)

TÜRKÇİMENTO Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları (KKBDL) çimento, çimento hammaddeleri ve mineralojik katkı malzemeleri ile diğer hidrolik bağlayıcıların özellik ve performanslarını tespit etmekte ve sektörün kalite kontrol faaliyetlerini yürüterek düzenlenen teknik toplantı ve seminerlere katkıda bulunmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar’ standardına uygun olarak Deney Laboratuvarları 2003, Kalibrasyon Laboratuvarı 2006 yılında TÜRKAK tarafından AB-0007-T ve AB-0038-K sayılı sertifika ile çimento konusunda Türkiye’de ilk akredite olan laboratuvardır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çimento ve ilgili ürünlere “CE” belgelendirmesi yapan kuruluşlara deney laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Bu bağlamda TÜRKÇİMENTO Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları TÜRKAK’tan öncelikle çimentolar olmak üzere ilgili yapı malzemelerinde uygunluk raporu hazırlamak için gerekli testlerde akreditasyon yetkisi almıştır. AR-GE Enstitüsü’ne gelen diğer deney ve inceleme talepleri de Laboratuvar tarafından karşılanmaktadır.

2017 yılında KKBDL, TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17043 “Yeterlik Testi için Genel Şartlar” standardına göre akredite edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan numuneler, çimento fabrikalarının, kamu ve özel kuruluşların laboratuvarlarına gönderilmektedir. Sonuçlar, katılan laboratuvarların performansı ile istatistiksel olarak değerlendirilir. Talep edilmesi durumunda katılımcılara öneri veya eğitimler de verilmektedir.

Avrupa Birliği entegrasyonu sürecinde, çevre mevzuatının uyumlaştırılması konusunda ulaştığı seviye çerçevesinde, ülkenin ve sektörün emisyon kapsamında analiz ihtiyacını karşılamak üzere TÜRKÇİMENTO Ar-Ge Enstitüsü bünyesinde Atık Analiz Laboratuvarı kurulmuştur. Sektöre hizmetlerini en üst düzeyde sürdürmek konusundaki kararlılıkla Türkiye’de ilk özel Dioksin–Furan analiz kabiliyeti olan Atık Analiz Laboratuvarı 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile TÜRKAK Akreditasyonu ve Çevre Bakanlığı Yeterlik Belgesine sahip olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Detaylı Bilgi İçin : www.ecka.com.tr

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) İktisadi İşletmesi

HAKKIMIZDA

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK), Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği’nin iktisadi bir işletmesidir. Çimento ve ilgili sektörlerin kalite kontrol ve çevresel ölçüm hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla 1996 yılında kurulmuş, kamu, üniversite, üretici ve müşteri temsilcilerinden oluşan bağımsız ve tarafsız iktisadi bir işletmedir. KÇK aşağıdaki kurum temsilcilerinden oluşmaktadır;

* Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği
* T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
* T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
* T.C. Ekonomi Bakanlığı
* Beton Katkı Üreticileri Birliği
* Türkiye Prefabrik Birliği
* İstanbul Teknik Üniversitesi
* Türkiye Müteahhitler Birliği
* Orta Doğu Teknik Üniversitesi
* Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
* Marmara Üniversitesi
* Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu
* Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
* Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

KÇK, ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde, çevresel ölçüm hizmetlerini yerine getirmek, çimento ve ilgili ürünler konusunda CE işaretlemesine yönelik hizmet vermek üzere muayene ve belgelendirme kuruluşu olarak örgütlenmiştir.

KÇK’nın faaliyetlerini yürüten organ Kalite ve Çevre Direktörlüğü’dür.

KÇK, çimento ve ilgili ürünler konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından; TS EN ISO/IEC 17065 ’e göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17021’e göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu ve çevre ölçümleri için kurulmuş olan çevre laboratuvarı da TS EN ISO/IEC 17025’e göre Deney Laboratuvarı olarak akredite edilmiştir.

20 Kasım 2006 tarihinde AB Komisyonu tarafından 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD) kapsamında 1784 Kimlik Numarası (NB 1784) ile KÇK Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.

1784 kimlik numarasını alan KÇK’nın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirildiğine dair karar 27 Aralık 2006 tarih ve 26389 no’lu T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

12 Kasım 2013 tarihinde AB Komisyonu tarafından 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kapsamında 1784 Kimlik Numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.

1784 kimlik numarasını alan KÇK’nın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirildiğine dair karar 24 Ocak 2014 tarih ve 28892 no’lu T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

KÇK’nın akredite Çevre Laboratuvarı emisyon, hava kalitesi, meteoroloji, gürültü ve kişisel maruziyet ölçümü konularında ülkemizin en kapsamlı laboratuvarlarından biridir.

KÇK Çevre Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ilk laboratuvardır.

KÇK, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından verilen Büro Tescil Belgesine sahiptir.

Detaylı Bilgi İçin : www.kalitevecevrekurulu.org