Birliğin ve iktisadi işletmelerinin finansal işlerinin takibini yapmak, muhasebe işlemlerini mevzuat kapsamında yürüterek kanuni defterleri tutmak, Birliğe ve İktisadi işletmelere ait üye ve diğer alacakların tahakkuk ve tahsilini yapmaktır.
Birlik ve İktisadi İşletmelerine ait Hazır Değerleri banka marifetiyle takip etmek ve saklı tutmak, Birlik ve İktisadi İşletmelerine ait yıllık kat'i mizanları, bilanço ile öngörülen bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunmaktır.