Müdürlük, genel olarak hammaddelerin istihracından çimentonun üretilip ambalajlanmasına kadarki süreç dahilindeki madencilik, elektrik, yakıt, üretim, proses ve mekanik bakım konularını akademik, teknik, mevzuat ve kamu ile ilişkiler yönünden takip etmektedir. Bu çerçevede, Müdürlüğün görev kapsamı aşağıda açıklandığı gibidir:

• Madencilik ve enerji ile ilgili konularda mevzuata ilişkin gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek, taslak mevzuata görüşler sunmak, sektörün talepleri ve ihtiyaçları konusunda kamu kurumları ve diğer paydaşlarla irtibatı sağlamak.

• Sektörün öncelikli konuları olan hammadde ve enerji arz güvenliği, sürdürülebilirlik, enerji ve kaynak verimliliği konularında ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, STK’larından ve özel sektörden paydaşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaçlara binaen makaleler, teknik dökümanlar ve raporlar hazırlamak.

• Sektörün yatırım ve verimlilik çalışmalarını destekleyici teşvik, sübvansiyon ve diğer mali destek mekanizmaları hakkında bilgi ve gelişmeleri takip etmek ve sektör ile paylaşmak.

• Teknik ve mevzuata ilişkin konularda ilgili meslektaşları bir araya getirmek, ihtiyaca yönelik olarak konularına göre uzmanlar veya uygulayıcılar ile buluşturmak, kıyaslama çalışmaları yapmak ve değerlendirmek, bahse konu çalışmalarda koordinasyonu sağlamak.

• Enerji, atık ısı geri kazanımı, kırıcılar, dik değirmenler ve soğutucular ile ilgili olarak bazı detaylı karşılaştırma çalışmaları yapmak, kamu ile koordinasyonu sağlamak.

• Prosese, enerji etüdlerine veya sektörel farkındalık yaratılmasına ihtiyaç görülen başlıklara ilişkin teknik dökümanlar hazırlanması ve eğitim içeriklerinin tasarlanması konusunda çalışmalar yapmak.