ALTERNATİF YAKIT ve HAMMADDE

Atıkların Geri Kazanımı

Atıkların çimento sektöründe kullanılması; kömür, petrol koku, linyit gibi birincil yakıt ve kireçtaşı, kil, şist gibi birincil hammaddelerin, kabul kriterlerine uygun atıklar ile ikame edilmesi işlemidir. Alternatif yakıt veya alternatif hammadde olarak değerlendirilen atıkların organik kısmının ısıl değeri veya mineral kısmının malzeme değeri çimento fabrikalarındaki fırınlarda geri kazanılır. Atıkların çimento fırınlarında alternatif yakıt olarak kullanılması, Avrupa Adalet Divanı tarafından yakma yerine geri kazanım şeklinde nitelendirmiştir. Çimento üretiminde çeşitli özelliklerine göre aşağıda belirtilen malzemelerin birlikte kullanılması sağlanmaktadır:

•    Isıl değere sahip olan alternatif yakıtlar (atık yağlar, atıktan türetilmiş yakıtlar, solventler, kontamine atıklar vb.)

•    Mineral bileşeni, klinker ya da çimento üretimine uygun olan alternatif hammaddeler (seramik atıkları, döküm kumu, kontamine olmuş toprak vb.)

•    Hem ısıl değeri hem de mineral bileşenleri olan atıklar (evsel nitelikli arıtma çamuru, kağıt çamuru, ömrünü tamamlamış lastikler vb.)

•    Alternatif katkılar, çeşitli çimento tiplerini üretmek için klinker ile birlikte çimento öğütme sistemine beslenirler (yüksek fırın cürufu, uçucu kül, sentetik alçı vb.)

Türk Çimento Sektörü Pozisyonu

Çimento üretiminde alternatif yakıtların ve alternatif hammaddelerin kullanılması, birincil fosil yakıtların (kömür, petrokok, linyit vb.) ve doğal hammaddelerin (kireçtaşı, marn, kil vb.) daha az kullanıyor olmasıyla madencilik ihtiyacı azalmıştır. Böylece alternatif yakıtların ve alternatif hammaddelerin kullanılmasıyla çevresel ayak izinin azaltılması mümkün olmuştur.

Alternatif Yakıt

Döngüsel ekonomi kapsamında sera gazı emisyonu azaltım yönteminde öncelik verilmesi gereken fosil yakıtların yerine kalorifik değeri olan atıkların kullanım oranını arttırmaktır. Atıkların bünyesinde bulunan biyokütle karbon nötr olarak kabul edildiği için bu atıkların biyokütle içeriğinin olması önemlidir. Çimento sektöründe, fosil yakıt yerine biyokütle içeriği olan alternatif yakıtların kullanımıyla daha az CO2 emisyonu ortaya çıkacaktır. Çimento sektöründe kullanılan biyokütle içeren atıklar şunlardır: tarım ve ormancılık kaynaklı atıklar, kurutulmuş evsel arıtma çamurları, tekstil atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, evsel katı atıktan üretilen yakıtlardır. Türk Çimento Sektörü Pozisyonu Türkiye'deki çimento fabrikaları ülke çapında bir dağılım göstermektedir ve bu 55 fabrikanın yaklaşık 35 tanesi atıkların alternatif yakıt olarak kullanabilme lisansı vardır. Bu bağlamda 2008 yılında ülkemizde 88 bin ton olan alternatif yakıt kullanımı 2022 yılında 1,5 milyon tona ulaşmıştır. Bu sayı %10 termal ikame oranına karşılık gelmektedir. Bu durum, AB ülkelerinde ise ısıl gücün yaklaşık %50’si (bazı tesislerde %100’e yakını) atıklardan sağlanmaktadır.

Buna karşılık, atıkların ilave yakıt olarak kullanımı ile çimento fabrikaları aşağıdaki ilave maliyetler ile karşılaşmaktadır:

•    İlave yatırım (besleme, depolama, sevkiyat gibi)

•    İlave üretim maliyetleri (üretim kayıpları, özgül ısı ihtiyacı artışı, ilave bakım maliyetleri, ilave personel, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, ilave laboratuvar ve ölçümler)

•    Teknik riskler (yangın, patlama)

2022 yılı çimento sektöründe en fazla kullanılan alternatif yakıtlar aşağıdaki gibidir:

•    Ömrünü Tamamlamış Lastikler

•    Yanabilir atıklar (Atıktan türetilmiş yakıtlar)

•    Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren ve diğer diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

•    Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklı çamurlar

Belediye Atıklarının Kullanım Potansiyeli

Ülkemizde, belediye katı atıklarının ön işlemden geçirilip çimento sektöründe alternatif yakıt olarak kullanılması ve alternatif yakıt kullanım oranının Avrupa ve Dünya’daki gibi yüksek ortalamalara çıkarılabilmesi kilit öneme sahiptir.

Türk Çimento Sektörü Pozisyonu

Belediye katı atıklarının belediye katı atık sahalarında kurulacak biyolojik kurutma sistemlerine sahip ön işleme tesislerinde işlenmesi ile “atıktan türetilmiş yakıt” üretilebilir.  Bu tesisleri belediyeler veya özel iştirakler kurabilir. Geri kazanılabilir malzemelerin satışından gelir edilir. Geri dönüşümü mümkün olmayan plastik, kağıt, karton, tekstil gibi malzemeler ve organik içerik kurutulur ve çimento sektöründe alternatif yakıt olarak kullanılır. Türk çimento sektörü, Türkiye’de oluşan evsel katı atıklardan üretilebilecek alternatif yakıtın tamamını kullanma potansiyeline sahiptir.

Bu yakıtların kullanılmasıyla birlikte şu avantajlar sağlanır:

•    Petrol koku ve kömür ithali önlenerek döviz tasarrufu sağlanabilir, cari açığın azaltımı mümkün olur,

•    Sera gazı emisyonlarından azaltım mümkün olur,

•    Belediye katı atık depolama alanlarına gidecek atık miktarı azalır,

•    Belediyenin depolama tesisi işletme maliyetleri azalır.

Buna karşın, belediyeler atıklardan elektrik enerjisi üretmek için YEKDEM teşviklerini değerlendirmektedir. Avrupa'daki çimento sektörü, biyokütle içeren geri kazanılmış katı yakıt kullanarak hem yakıt masraflarını azaltmakta hem de sera gazı emisyonlarını azaltıp emisyon ticaretinde avantaj elde etmektedir.

TÜRKÇİMENTO olarak belediye atıklarının kullanım konusunda farkındalık/yaygınlaştırma çalışmaları, mevzuat açısından darboğazların tespiti ve çözüm olanaklarına ilişkin sunum ve temaslara devam edilmektedir.

Alternatif Hammadde

Çimento sektöründe kullanılabilecek alternatif hammaddeler içerisinde CaO, SiO2, Fe2O3 gibi bileşenleri barındıran maden atıkları, inşaat atıkları veya çeşitli sektörlerin prosesleri sonucu ortaya çıkan atıklardır. Bu atıklar uçucu kül, yüksek fırın cürufu, döküm kumu, mermer ve alçı atıkları gibi maddeler olabilir ve alternatif hammadde olarak çimento sektöründe kullanılıp birincil hammaddenin ikamesi olarak kullanılabilir.

Böylece birincil hammadde kullanım oranında azaltım sağlanmış olur. Bu konu doğal kaynakların kullanımı açısından kilit öneme sahiptir.

2022 yılı çimento sektöründe en fazla kullanılan alternatif hammaddeler aşağıdaki gibidir:
• Uçucu Kömür Külü
• 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
• Cüruf işleme atıkları
• Dip külü, cüruf ve kazan tozu
• Atık Beton ve Beton Çamurları

Döngüsel Ekonomiye Katkı

Kaynakların bol, ulaşılabilir ve atık bertarafının ucuz olduğu varsayımına dayan, “Al, Yap ve At” esasına dayalı “Doğrusal Ekonomi” modelinde çok miktarda atık üretilir. Bunun yanında, çevresel bozulma ve iklim değişikliği oluşur, doğal kaynaklar hızla tüketilir, ithal hammadde ve yakıt ihtiyacı artar. Doğal kaynakların sınırlı olması, çevrenin korunması ve atık üretimin azaltılması ihtiyacı, çevresel ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir olan “Döngüsel Ekonomi” modelini öne çıkarır.

Türk Çimento Sektörü Pozisyonu

TÜRKÇİMENTO, Çimento Sektörünün Döngüsel Ekonomideki Rolü Belgesini yayınladı. Çimento sektörü, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemlerinin gerçekleştiği özgün bir prosestir. Bu özelliği ile çimento üretimi döngüsel ekonomi prensiplerini uygular. Üretim aşamasında enerji geri kazanımı ve malzeme geri dönüşümü yapılır;

•    Atıkların ek yakıt olarak kullanımı

•    Belediye katı atıklarının ve çamurlarının işlemden geçirilmesi ve yakıt olarak kullanımı

•    Uçucu küllerin, cürufların hammadde olarak değerlendirilmesi

•    Atıkların alternatif hammadde olarak kullanımı

Sayfa son güncelleme tarihi: 03.07.2023